ZAMIERZENIA STYCZEŃ 2021

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  NA  STYCZEŃ 2021  
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zasad zabawy w grupie
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, kategoryzowanie)
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
 • kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu

rozwijanie zainteresowania światem przyrody

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl