Znaleziono poniżej Zamierzenia Grupa III Delfinki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MARZEC

rozwijanie sprawności manualnej (precyzji i szybkości ruchu)
rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku
kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zajęć oraz w trakcie spożywania posiłków
kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji swoich i innych osób
rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
kształtowanie umiejętności autoprezentacji
kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pracy grupowej, w tym do czekania na swoją kolej
wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
kształtowanie umiejętności autoprezentacji
wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole
kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie
rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
budowanie zainteresowania dziecka językiem ojczystym
kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
rozwijanie mowy i myślenia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA LUTY

rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów
kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i gimnastycznych
rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)
kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po za
rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką i sztuką
rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji
rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów
rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych
kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka, artysta malarz, rzeźbiarz, aktor
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych i teatralnych
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat
doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
kształtowanie pojęć matematycznych
rozwijanie zainteresowania światem przyrody i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ

wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
rozwijanie sprawności manualnej
rozwijanie umiejętności samoobsługowych
kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy
rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
budowanie pozytywnych relacji w grupie
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas zabaw
rozwijanie umiejętności tworzenia zasad zabawy w grupie
kształtowanie postaw prospołecznych
wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
wdrażanie do uważnego słuchania
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
rozwijanie mowy i myślenia
rozwijanie percepcji wzrokowej
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, kategoryzowanie)
kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
kształtowanie myślenia matematycznego
rozwijanie zainteresowania światem przyrody
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ


wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej
rozwijanie umiejętności samoobsługowych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
rozwijanie sprawności manualnej
kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną
kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych
i innych ludzi
odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
wdrażanie do rozumienia i szanowania potrzeb i uczuć innych
przełamywanie lęków związanych z wystąpieniem przed publicznością
nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych
poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej
kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych
budowanie pozytywnych relacji w grupie
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
kształtowanie umiejętności dbania o porządek
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka
rozwijanie mowy i myślenia
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie pamięci słuchowej
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
rozwijanie percepcji słuchowej
kształtowanie umiejętności matematycznych
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach
rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
poznawanie tradycji i symboli świątecznych
Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalny

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD
rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych;
rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych;
rozwijanie umiejętności samoobsługowych;
kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć;
kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami; stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy;
kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole;
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu; wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem;
uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu;
budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego i państwa;
kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy;
rozwijanie orientacji przestrzennej;
doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania elementów w zbiorach;
dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków;
budowanie czynnego i biernego słownika dziecka; rozwijanie mowy i myślenia oraz twórczej wyobraźni;
wdrażanie do uważnego słuchania;
kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”;
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka;
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowe;
inicjowanie zabaw konstrukcyjnych;

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK
rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
rozwijanie dużej i małej motoryki
kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób i panowania nad własnymi emocjami
rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy
i zjawisk
współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw, okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
i respektowania norm społecznych
budowanie świadomości przynależności do grupy
wdrażanie do uważnego słuchania
kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody oraz rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę oraz na ich przeznaczenie
rozwijanie poczucia rytmu
rozwijanie mowy i myślenia
rozwijanie umiejętności liczenia
rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni
doskonalenie umiejętności dbania o higienę
wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
stosowanie form grzecznościowych
wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy

Więcej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA WRZESIEŃ

wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
rozwijanie dużej i małej motoryki
kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi
budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej oraz pozytywnych relacji w grupie
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas zabaw i pobytu w przedszkolu
rozwijanie mowy, budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
rozwijanie umiejętności nazywania kolorów
kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
wdrażanie do uważnego słuchania
wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
rozwijanie orientacji przestrzennej
rozwijanie umiejętności liczenia
kształtowanie poczucia rytmu i rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnej
rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych

Więcej
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl