Znaleziono poniżej Informacja dla Rodziców

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 23 I WDRAŻANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 23

I WDRAŻANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

Podstawa prawna:
• Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów    Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z 1991r Nr 120 poz. 526)
• Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny               w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.. Nr.6 z 2003r poz. 69 )

 • 1.
  Przedszkole nr 23 sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 • 2.

Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku przedszkola jak i poza przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 

 • 3.
  Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 • 4.
  Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie, życie dzieci, a w przypadku ich świadomego narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
 • 5.
  Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno  pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa
  również odpowiada nauczyciel.
 • 6.
  Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i BHP .
 • 7.
  Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 i odbierane do godziny 17.00. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

 

 • 8.

Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice                            są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z  przedszkola.

 • 9.

Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 

 • 10.

Obowiązkiem rodziców jest wypełnienie deklaracji o osobach upoważnionych                 do odbioru dziecka z przedszkola; pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer telefonu oraz  nr i serie dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 

 • 11.

Dziecko może być odebrane przez osobę upoważniona  tylko za okazaniem dowodu osobistego.

 

 • 12.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane z Przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.

 • 13.
  Osoba pełniąca dyżur na holu, a w przypadku jej braku nauczyciel opiekujący się dzieckiem, powinni nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.

 

 • 14.

Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic lub osoba upoważniona dotarli na miejsce pobytu grupy.

 • 15.
  Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko w szatni i przekazują osobie pełniącej dyżur w holu lub bezpośrednio pod opiekę obecnego nauczyciela.§16.
  Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców.

 

 • 17.

Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej, nie cierpiącej zwłoki, ale tylko wtedy, gdy powierzy dzieci pod opiekę innej osoby zatrudnionej w przedszkolu                    i upoważni ją słownie do sprawowania opieki, na czas opuszczenia wychowanków.

 

 • 18.

Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

 • 19.

Nauczyciel, który w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 6.00 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich dzieci do momentu, aż przyjdą nauczyciele, którzy rozpoczynają pracę w innych grupach w godzinach późniejszych. Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział.

 • 20.

W przypadku nieobecności któregoś nauczyciela, dzieci z danej grupy są proporcjonalnie rozdzielane do innych działających  grup. Przebywają tam rano                       i popołudniu gdy nie ma nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zastępstwo.

 • 21.
  Drzwi wejściowe do przedszkola są zamknięte, a rodzice posługują się domofonem. Drzwi główne mogą być otwarte tylko w przypadku, gdy na holu jest osoba dyżurująca lub dzieci przebywają na podwórku.
 • 22.
  Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia opiekuna.  Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.
 • 23.
  Podczas zajęć i zabaw dowolnych zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
 • 24.
  Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

 

 • 25.

Nauczyciel odpowiada za stan sprzętu i zabawek, którym bawią się dzieci. Popsute zabawki  i sprzęt oddaje do naprawy lub do spisania i likwidacji.

 • 26.
  Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie i tworzy „Kodeks przedszkolny”. Systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem motywacyjnym obowiązującym w danej grupie.

 

 • 27.
  Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

 

 • 28.

Sala gimnastyczna jest miejscem spożywania posiłków przez grupę 4 i służy do prowadzenia zajęć gimnastycznych, rytmicznych, zabaw ruchowych i różnego rodzaju imprez przedszkolnych.

Przebywanie dzieci  w sali gimnastycznej i korzystanie z jej  urządzeń dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.

 

 • 29.

Wszystkie urządzenia w sali gimnastycznej oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 

 • 30.

Przed zajęciami w sali gimnastycznej nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić           z dziećmi rozmowę przypominającą o bezpiecznym korzystaniu z dostępnego  sprzętu i urządzeń oraz zawrzeć umowy dotyczące bezpieczeństwa.

 • 31.
  Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi w sali gimnastycznej zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu bezpośrednio przed zajęciami, a w przypadku stwierdzenia usterki, usunąć taki sprzęt z sali.
 • 32.

Każda grupa korzystająca z sali gimnastycznej zobowiązana jest pozostawić ład               i porządek po zakończonych zajęciach.

 

 • 33.

Plac zabaw i taras przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 7 lat. W wyjątkowych wypadkach mogą z niego korzystać młodsze dzieci zapisane do przedszkola lub starsze posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 • 34.
  Codziennie rano pracownik (ogrodnik, konserwator) ma obowiązek sprawdzić, czy taras oraz urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku. Nie zwalnia to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia miejsca i sprzętu, z którego korzystają jego dzieci.
 • 35.
  Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu ubrania ich i wyjścia do ogrodu przedszkolnego czy na spacer, wycieczkę itp., w szatni przebywa cały czas razem z dziećmi. Idzie po swoje osobiste rzeczy dopiero, gdy przekażą  grupę pod opiekę wyznaczonego przez siebie pracownika.

 

 • 36.
  Dzieci wychodzą na spacer, wycieczkę, taras, do ogrodu przedszkolnego i wracają kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych  parami nauczyciel powinien każdorazowo dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 • 37.
  Każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego lub na taras zobowiązany jest sprawdzić furtkę przedszkolną – czy jest dokładnie zamknięta.

 

 • 38.

Na początku każdego roku przedszkolnego nauczyciel jest zobowiązany przed wychodzeniem do ogrodu przedszkolnego  przeprowadzić z dziećmi rozmowę  dotyczącą zasad bezpiecznych zabaw na placu i na tarasie, zawrzeć umowy dotyczące bezpieczeństwa. Później musi wielokrotnie w ciągu roku przypominać o bezpiecznym korzystaniu z dostępnego  sprzętu i urządzeń.

 

 

 

 • 39.

Wszystkie urządzenia, sprzęt oraz zabawki w ogrodzie mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 • 40.
  Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Dzieci nie mogą wchodzić na statek po zjeżdżalni; podchodzić blisko huśtawek na łańcuchach, gdy są one używane i bujać inne dzieci; kręcić karuzeli z zewnętrznej strony oraz stawać na karuzeli; wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne.

W czasie zabaw na śniegu na górkę dzieci muszą zawsze wchodzić po schodach.

 

 • 41.

Na plac zabaw i taras  może być wynoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za bezpieczeństwo zabaw oraz za sprzęt odpowiadają nauczyciele.

 

 • 42.

Z rowerów i hulajnogi dzieci mogą korzystać tylko na ścieżce rowerowej. Muszą się poruszać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem jazdy. Na głowę dzieci jeżdżące rowerach muszą zakładać kaski.

 

 • 43.
  Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń, sprzętu i zabawek z których korzystają dzieci w ogrodzie każdorazowo po wyjściu                         na podwórko, a w przypadku stwierdzenia usterki, usunąć taki sprzęt i zabawki,  zgłosić dyrektorowi i / lub opuścić plac zabaw.
 • 44.

W czasie pobytu dzieci w ogrodzie lub na tarasie nauczyciele powinni być                           w bezpośrednim, kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w różnych miejscach ogrodu i w miejscach potencjalnie największych zagrożeń. Jeden nauczyciel powinien obserwować furtkę i plac w okolicy tarasu.

 • 45.

Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw i na tarasie bez opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki.

 

 • 46.
  Podczas zabaw na podwórku dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu ogrodu przedszkolnego. Podczas zabaw na tarasie dzieciom również nie wolno samowolnie nigdzie się oddalać.

 

 • 47.

Podczas pobytu jakiejkolwiek grupy przedszkolnej wraz z nauczycielem w ogrodzie lub tarasie, na jego terenie nie mogą przebywać inne osoby (nie będące pracownikiem przedszkola). W takim czasie, po odebraniu dziecka rodzic  powinien niezwłocznie opuścić przedszkolny plac zabaw.

 

 

 

 • 48.

Podczas pobytu jakiejkolwiek grupy dzieci wraz z nauczycielem na placu zabaw lub tarasie, osoba wchodząca na teren ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest każdorazowo dokładnie zamknąć furtkę.

 

 • 49.

Zabrania się niszczenia urządzeń zabawowych, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni.

 

 • 50.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren przedszkola oraz przywiązywania ich do płotu przy ścieżce oraz wejściu do przedszkola.

 

 • 51.

Na terenie całego przedszkola i placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

 • 52.

W szatni, w łazience oraz na korytarzach dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony wszystkich  pracowników przedszkola; woźne oddziałowe zobowiązane są do szczególnej obserwacji tych pomieszczeń.

 • 53.
  Osoby dyżurująca na holu monitoruje ruch dzieci i dorosłych w szatni i zabezpiecza, aby dzieci wchodziły do swojej sali, a dorośli po pożegnaniu z dziećmi opuścili teren przedszkola, jeżeli nie kontaktują się z nauczycielkami.
 • 54.
  Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, furtki w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

 

 • 55.
  Dzieci do przedszkola nie mogą przynosić prawdziwych, działających telefonów komórkowych.
 • 56.
  Dzieci mogą przynosić z domu swoje zabawki po uzgodnieniu z nauczycielem. Muszą to być zabawki bezpieczne i odpowiedniej wielkości (nie za małe i nie zbyt duże).  Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

 

 • 57.
  Rodzice powinien wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi lub przemyca do przedszkola. W przypadku, gdy jest to przedmiot niebezpieczne, należy zabrać go dziecku.

 

 • 58.
  Decyzję o noszeniu przez dziecko kolczyków w przedszkolu podejmują rodzice i oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki z tym związane.

 

 • 59.
  Szczegóły zasad organizacji i bezpieczeństwa w czasie spacerów i wycieczek reguluje odrębny regulamin.
 • 60
  Szczegóły postępowania w przypadku wypadku lub choroby dziecka określa procedura medyczna i postępowania powypadkowego.
 • 61.
  Rada Rodziców organizuje i pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków dla chętnych rodziców.
Więcej

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 23 BURSZTYNEK

 

Ramowy rozkład dnia GRUPA 1

7.00-7.50

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne , oddechowe, słuchowe, grafomotoryczne itp.

Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo –gospodarcze. Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne.

7.50-8.00

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8.00-8.15

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowywanie do śniadania

8.15-8.45

Śniadanie

8.45-11.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale naucz. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dz. do posługiwania się tym językiem. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze , prace porządkowe i ogrodnicze, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

11.30-12.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-14.00

Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.

14. 00-14.30

Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-16.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy paluszkowe. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia GRUPA 2

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.
Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Zajęcia indywidualne.

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu; prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne; przygotowanie do śniadania.

8.00- 8.30

Prace porządkowe- ćwiczenia poranne. Przygotowania do śniadania. Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

8.30 – 11.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą(kierowane) oraz niekierowane. Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Gimnastyka korekcyjna. Zabawy i zajęcia ruchowe, , rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.45- 12.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-13.00

Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno- kompensacyjna i indywidualna. Religia.

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00-14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia GRUPA 3

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem, pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne , konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo- gospodarcze.

8.00 – 8.45

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole. Porządkowanie stolików po spożyciu śniadania.

8.45 – 9.00

Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do zajęć.

9.00 – 11.00

Zajęcia edukacyjne w sali kierowane i niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe i umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Religia.

11.00- 12.00

Spacery i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Czynności samoobsługowe w szatni.

12.00 – 12.45

Czynności higieniczne i samoobsługowe – utrwalanie prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu – nakrywanie do stołu. Spożywanie obiadu. Porządkowanie stolików po obiedzie.

12.45 – 13.15

Mycie zębów. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie opowieści, fragmentów czytanych książek i bajek terapeutycznych. Ćwiczenia ciszy.

13.15– 14.15

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym aktualnie omawiany temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Czynności porządkowe.

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

14.30 – 17.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia GRUPA 4

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.
Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

8.00- 8.30

Prace porządkowe- ćwiczenia poranne. Przygotowania do śniadania. Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

8.30 – 11.45

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu, kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w Sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Gimnastyka korekcyjna. Zabawy i zajęcia ruchowe, , rytmika, zabawy w jęz. Obcym nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.45- 12.30

Utrwalenie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-13.00

Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno- kompensacyjna i indywidualna.

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. J. angielski. Zajęcia dodatkowe, w tym religia na wniosek rodziców. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00-14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w Sali i na półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.

Więcej

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 23 W GDAŃSKU

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 23 W GDAŃSKU

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 • DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 452 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Na podstawie art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1260 ze z,),

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( t.j. Dz. U. z 20017 r. poz. 1553 ze zm. ),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach ( Dz U. z 2003r. Nr 6 , poz. 69 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm.)

ZASADY:

1. Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

2. Organizatorem spacerów i wycieczek jest nauczyciel grupy przedszkolnej lub nauczyciele pracujący z daną grupą.

3. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.

a) w czasie zajęć poza terenem przedszkola( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela tak, aby na każdą osobę dorosłą nie więcej niż 15 dzieci.

b) W przypadku wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, woźna, pomoc nauczyciela, pracownik przedszkole, rodzice w stosunku jedna osoba dorosła na 10 dzieci

4. Każda wycieczka musi być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem przedszkola;

5. Organizacja i program powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

6. W wycieczkach biorą udział dzieci, których rodzice ( opiekunowie) wyrazili zgodę na piśmie, nie mogą zaś brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

7. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności wychowanków, wymaganych podczas spacerów i wycieczek (imprez).

8. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno­-turystycznego.

9. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na udział dzieci:

– w spacerach – może to być zgoda udzielona jednorazowo na rok szkolny, w formie karty zbiorowej /podpisy rodziców/

– wyjeździe /indywidualne zgody rodziców/.

10. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

11. Osobami współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są pracownicy niepedagogiczni biorący udział w spacerach lub wycieczkach.

12. W wycieczkach mogą brać udział chętni rodzice, którzy przyjmują rolę opiekunów, co nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

13. Opieka nad dziećmi na spacerach i wycieczkach ma charakter ciągły.

14. Do podstawowych czynności organizatora i opiekunów należy:

– sprawowanie opieki nad wychowankami;

– współdziałanie w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

– nadzór nad przestrzeganiem przez wychowanków zasad zachowania się ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

15. Nie organizuje się wycieczek, spacerów oraz zajęć na świeżym powietrzu z wychowankami podczas niekorzystnych według nauczyciela warunków atmosferycznych , wichury, burzy, śnieżycy i gołoledzi oraz przy temperaturze poniżej -5 C.

16. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

17. Opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywają pozostali uczestnicy wycieczki.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI:

I.

Wycieczka na terenie najbliższej okolicy:

– wymagana jest karta wycieczki /wg wzoru/ z akceptacją programu przez Dyrektora,

– wymagany jest zapis liczby uczestników i podpisy opiekunów

– nie wymagane jest omówienie programu z rodzicami lub opiekunami dzieci

– nauczyciel uwzględnia sugestie rodziców dotyczące stanu zdrowia dzieci

– dzieci, które nie mogą uczestniczyć w wycieczce, pozostają pod opieką nauczyciela z grupy zbliżonej wiekowo, która pozostaje na terenie placówki.

II.

1. Wycieczka dłuższa /wyjazd poza miasto/ powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami).

2. Nauczyciel – organizator wycieczki powinien poinformować rodziców na zebraniu lub w ramach spotkań indywidualnych /pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z warunkami wycieczki/ o:

– celu wycieczki,

– programie wycieczki,

– trasie i terminach postojów,

– harmonogramie wycieczki,

– organizacji transportu,

– sposobem dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki, imprezy;

3. Nauczyciel – organizator wycieczki powinien /wpis w dzienniku/:

– ustalić sposób zachowania się wychowanków podczas wycieczki

– zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa

4. Nauczyciel – organizator wycieczki odpowiada za:

– zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

– zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

– nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

– podsumowanie, ocenę i rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu.

5. Do podstawowych obowiązków nauczyciela – organizatora należy opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza Dyrektor:

– karta wycieczki ze szczegółowym harmonogramem

– pisemne zgody rodziców

6. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce i przekazana po roku szkolnym Dyrektorowi.

III.

Zgodę na wyjazdy, tzw. „zielone przedszkola” wydaje Dyrektor przedszkola po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

Więcej

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 23 w Gdańsku

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 23 w Gdańsku

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedszkole nr 23 w Gdańsku, z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 346 49 49

– faksując na numer fax (58) 346 49 49

pisząc na adres: 80-538 Gdańsk, ul. Wolności 26

– mailując na adres e-mail: biuro@przedszkole23@gda.pl

Inspektorem danych osobowych jest Eliza Łuczkiewicz, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail : jodp23@wp.pl

Przedszkole nr 23 w Gdańsku przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przedszkole nr 23 w Gdańsku jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Przedszkole nr 23 w Gdańsku nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Przedszkola nr 23 w Gdańsku.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Przedszkolu nr 23 w Gdańsku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 23 w Gdańsku, z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 346 49 49

– faksując na numer fax (58) 346 49 49

– pisząc na adres: 80-538 Gdańsk, ul. Wolności 26

– mailując na adres e-mail:biuro@przedszkole23gda.pl

Inspektorem danych osobowych jest Eliza Łuczkiewicz, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail: jodp23@wp.p

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko.

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby, która wyraziła dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom.

Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 10 lat (zgodnie z 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane zawarte w złożonej aplikacji zostaną usunięte po upływie 3 miesięcy od daty publikacji wyniku naboru lub do czasu wycofania się ze zgody.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.

Obowiązek informacyjny wobec osoby składającej wniosek lub skargę

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 23 w Gdańsku, z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 346 49 49

– faksując na numer fax (58) 346 49 49

– pisząc na adres: 80-538 Gdańsk, ul. Wolności 26

– mailując na adres e-mail: biuro@przedszkole23gda.pl

Inspektorem danych osobowych jest Eliza Łuczkiewicz, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail : jodp23@wp.p

Celem przetwarzania jest wydanie dokumentów oraz realizacja wniosków lub odpowiedź na pismo/skargę.

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dane osobowe osoby składającej wniosek/skargę mogą być przekazywane do innych podmiotów administracji publicznej zgodnie z właściwością. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane wieczyście, z wyjątkiem spraw przekazanych innym podmiotom zgodnie z właściwością, które po okresie 5 lat będą niszczone.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony danych osobowych, bycia poinformowanym, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełne brzmienie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Więcej

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o lokalizacjach i godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gdańska w 2018 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro)
Śródmieście
poniedziałek-piątek 8.30-12.30
13.00-17.00
adwokaci,
radcy prawni

 

 

Stowarzyszenie Jasień ul. Zakopiańska 40
Siedlce
poniedziałek-piątek 8.30-12.30 radca prawny, aplikant radcowski

 

 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych u. Gościnna 10
Orunia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek-piątek
16.00-20.00
8.30-12.30
13.00-17.00
15.00-19.00
radca prawny,
mgr prawa, doradca podatkowy

 

 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych ul. Grunwaldzka 5 Wrzeszcz poniedziałek
wtorek
środa
czwartek-piątek
10.00-14.00
15.30-19.30
8.30-12.30
10.00-14.00
radca prawny, doradca podatkowy

 

 

Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS ul. Hoża 4
Siedlce
poniedziałek-wtorek
środa
czwartek-piątek
15.00-19.00
11.30-15.30
15.00-19.00

 

 

adwokat
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma ul. Północna 5
Brzeźno
poniedziałek
wtorek
środa-piątek
15.00-19.00
9.00-13.00
15.00-19.00

 

 

adwokat
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Kisielewskiego 12 Strzyża poniedziałek-wtorek
środa
czwartek
piątek
13.45-17.45
8.30-12.30
9.15-13.15
13.45-17.45

 

 

radca prawny
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Reduta Wyskok 2 Śródmieście poniedziałek-wtorek
środa
czwartek
piątek
9.00-13.00
13.15-17.15
14.00-18.00
9.00-13.00

 

 

radca prawny
Fundacja Teneo ul. Jagiellońska 11 Przymorze poniedziałek-wtorek
środa
czwartek
piątek
16.00-20.00
13.00-17.00
8.00-13.00
8.00-12.00

 

 

radca prawny,
mgr prawa, adwokat
Fundacja Teneo ul. Jaśkowa Dolina 105 Piecki – Migowo poniedziałek-wtorek
środa-czwartek
piątek
16.00-20.00
8.00-12.00
8.00-13.00

 

 

radca prawny,
mgr prawa, adwokat
Instytut Metropolitalny ul. Opata Rybińskiego 10 Oliwa poniedziałek
wtorek
środa
czwartek-piątek
9.00-13.00
14.00-18.00
8.00-12.00
10.00-14.00

 

 

radca prawny,
mgr prawa
Więcej

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 23

MISJA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy jak najlepsze warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka , kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania zdrowotne, ekologiczne, patriotyczne oraz buduje poczucie tożsamości regionalnej.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.

 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu umiejętności i wiadomości, a jego podstawową i najważniejszą formą działalności jest zabawa.

 3. Procesy zachodzące w przedszkolu mają na względzie wszechstronny rozwój jego wychowanków.

 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 5. Przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci i rodziców.

 6. Nauczyciele udoskonalają warsztat pracy korzystając z różnorodnych form kształcenia zawodowego.

 7. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 8. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową i przyjętą koncepcją rozwoju.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami zapewniającymi podmiotowe i indywidualne traktowanie dzieci:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadę aktywności,

 • zasadę indywidualizacji,

 • zasadę organizowania życia społecznego,

 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji w działaniach nauczycieli i rodziców).

PRIORYTETY NA LATA 2014- 2017

 1. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 3. Rozbudzanie w dzieciach zamiłowania do sztuki.
 4. Kształtowanie więzi z najbliższym środowiskiem i regionem.
 5. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych.
 6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 7. Lepsza organizacja pracy zespołowej.
 8. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy oraz tworzenia programów własnych i innowacji pedagogicznych.
 9. Modernizacja bazy dydaktycznej, lokalowej i modernizacja ogrodu przedszkolnego.

CELE GŁÓWNE:

 1. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
 • Zapoznawanie dzieci z zasadami zdrowego żywienia poprzez realizację ogólnopolskich oraz własnych programów prozdrowotnych.

 • Uwzględnianie indywidualnych diet w żywieniu dzieci.

 • Dbałość o kondycję fizyczną dzieci oraz prawidłowy wzrost poprzez częste organizowanie ćwiczeń gimnastycznych.

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych poprzez realizację programów ogólnopolskich związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach oraz współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Graniczną oraz Strażą Pożarną

 • Sukcesywna modernizacja placówki w celu polepszenia warunków lokalowych, modernizacja placu zabaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci.

 1. Kształtowanie więzi z najbliższym środowiskiem i regionem

 • Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej poprzez naukę hymnu przedszkola, zapoznanie ze sztandarem, nazwami grup przedszkolnych, wspólne świętowanie Dnia Przedszkolaka 20 września.

 • Kształtowanie poczucia przynależności dzieci do środowiska lokalnego poprzez współpracę z biblioteką, CSW Łaźnia 2, Kinoportem.

 • Budzenie zainteresowania historią i kulturą Gdańska.

 • Rozbudzanie zainteresowania morzem.

 • Poznawanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji morskich poprzez realizację innowacji autorstwa Anny Ilnickiej pt „Morskie tradycje Gdańska”.

 1. Uwzględnianie potrzeb dzieci

 • Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci poprzez: modyfikację realizowanych programów, indywidualizację wymagań oraz sposobów pracy.

 • Oferta zajęć organizowanych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Przedszkole pracuje w oparciu o system „EDUKACJA PRZEZ RUCH”- wspomagając w ten sposób rozwój fizyczny, społeczny oraz poznawczy dzieci.

 • Przedszkole organizuje zajęcia w języku angielskim.

 • Przedszkole pozwala na rozwój talentów dzieci poprzez zachęcanie ich do udziału w konkursach, obcowanie ze sztuką, oglądanie i wystawianie dziecięcych teatrzyków, udział w corocznej akcji „MALOWANIE NA PŁÓTNIE”.

 1. Uwzględnianie potrzeb rodziców

 • Zachęcanie rodziców do udziału w życiu przedszkola poprzez udział w zajęciach otwartych, adaptacyjnych, teatrzykach, corocznym festynie rodzinnym.

 • Zachęcanie rodziców do udziału w konsultacjach indywidualnych.

 • Organizowanie na terenie placówki spotkań z psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 • Organizowanie sytuacji, w których rodzice mogą wypowiedzieć się na temat pracy placówki, zapraszanie ich do współdecydowania w sprawach przedszkola.

 1. Uwzględnianie potrzeb środowiska lokalnego

 • Współpraca z placówkami oświatowymi w najbliższej okolicy.

 • Współpraca z CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA 2,

MOPR-em, Biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia, Kinoportem, Radą Dzielnicy.

 • Organizowanie na terenie przedszkola różnorodnych akcji charytatywnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE:

 • posiada:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

 • umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze swoich wiadomości,

 • umiejętność koncentracji przez dłuższy czas,

 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,

 • odpowiedni poziom samodzielności,

 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

 • podstawową wiedzę o duży środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym oraz o regionie w którym mieszka;

 • przestrzega:

 • praw innych ludzi,

 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

 • zasad kultury;

 • dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi,

 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,

 • symbole narodowe,

 • środowisko naturalne;

 • nie obawia się:

 • występować publicznie,

 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

 • wykazywać inicjatywy w działaniu,

 • prosić o radę lub pomoc.

Więcej

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 23 „Bursztynek”

 

 

Podstawa prawna: art. 53 i art. 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), statut Przedszkola Nr 23 w Gdańsku.

§ 1

Niniejszy regulamin Reguluje zasady funkcjonowania i działalności Rady Rodziców w Przedszkolu Nr 23 w Gdańsku, ul. Wolności 26, zwanej dalej Radą Rodziców.

 

§ 2

 1. Rada Rodziców jest wewnętrznym organem Przedszkola Nr 23 „Bursztynek” w Gdańsku, zwanego dalej Przedszkolem, o charakterze opiniodawczym i doradczym.

 2. Rada Rodziców w wykonywaniu swoich zadań współdziała z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami.

§ 3

 1. Rada Rodziców jest przedstawicielem wszystkich rodziców i opiekunów praw­nych dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną,

 2. aktywne działania na rzecz Przedszkola,

 3. reprezentowanie rodziców podopiecznych Przedszkola,

 4. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kom­petencji,

 5. wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Przedszkola.

§ 4

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy przedszkolnej.

 2. Co roku na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera: przewod­niczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków wybierana jest spośród członków Rad Grup.

 3. Pierwsze zebranie Rady w nowym roku szkolnym prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Rodziców.

§ 5

 1. Na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego w każdej grupie przedszkolnej rodzice wybierają trzech członków Rady Grupy w tym po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców.

 2. Przedstawiciele grup przedszkolnych do Rady Rodziców wybierani są w wyborach tajnych lub jawnych zwykłą większością głosów, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Przedstawicielem grupy do Rady Rodziców zostaje kandydat z największą liczbą głosów.

 3. Do Rady Grupy wybrani zostają dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

 4. W wyborach do Rady Rodziców jednego podopiecznego Przedszkola reprezentuje jeden rodzic.

 5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

§ 6

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje poprzez:

 1. złożenie pisemnej rezygnacji przez członka Rady Rodziców,

 2. odwołanie członka Rady Rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Rodziców.

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje, odpowiednio, z dniem rezygnacji lub z dniem głosowania.

 2. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce w trybie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Działalności Rady Rodziców Przedszkola.

 3. Do ustania członkostwa w Radzie Grupy przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 7

 1. Grupowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci grupy przedszkolnej wobec dyrektora i innych organów Przedszkola.

 2. Do zadań Rady Grupy należy w szczególności:

 1. aktywne uczestnictwo w życiu grupy przedszkolnej,

 2. wspieranie rodziców grupy,

 3. przygotowywanie opinii i wniosków,

 4. występowanie z wnioskami do Rady Rodziców.

 1. Pracami Rady Grupy kieruje jej przewodniczący.

 2. Zebrania Rady Grupy Rodziców organizowane są w miarę potrzeb z inicjatywy jednego z członków Rady Grupy.

§ 8

 1. Zebrania Rady Rodziców zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września w każdym roku szkolnym.

 2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej Rady Grupy lub dyrektora Przedszkola.

 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są pisemnie, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem zebrania.

 4. Nadzwyczajne zebranie Rady Rodziców może zostać zwołane na wniosek przewodniczącego Rady najpóźniej na dzień przed terminem.

 5. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.

 6. Uchwały Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

 7. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę Rodziców.

 8. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział, z głosem doradczym, dyrektor Przedszkola.

 9. Członkowie Rady Rodziców i Rad Grup wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 9

 1. Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy Ustawy o systemie oświaty i Ustawy Karta nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

 2. Rada Rodziców uchwala:

 1. regulamin swojej działalności,

 2. plan działania i plan finansowy Rady Rodziców,

 3. w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. program wychowawczy Przedszkola,

 2. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

 1. Rada Rodziców opiniuje:

 1. zestaw programów wychowania przedszkolnego,

 2. podjęcie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,

 3. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu,

 4. projekt planu finansowego Przedszkola składanego przez dyrektora Przedszkola,

 5. pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu za­wodowego,

 6. inne sprawy Przedszkola.

 1. Rada Rodziców wnioskuje:

 1. w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola,

 2. o dokonanie oceny pracy nauczyciela lub dyrektora Przedszkola.

§ 10

 1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady,

 2. reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz oraz wobec dyrektora,

 3. przedstawianie opinii i postulatów Rady dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 1. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:

 1. sporządzenie harmonogramu zebrań i spotkań Rady,

 2. nadzór nad terminowością prac komisji, prowadzenie protokołów, korespon­dencji i dokumentacji zebrań oraz ich właściwe przechowywanie.

 

 

 1. Do zadań skarbnika należy:

 1. nadzór nad działalnością finansową Rady Rodziców,

 2. ewidencjonowanie wpływów i wydatków z środków Rady Rodziców,

 3. czuwanie nad realizacją przyjętego planu finansowego oraz prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,

 4. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,

 5. bieżące informowanie członków Rady Rodziców o dokonanych operacjach finansowych ze środków Rady Rodziców.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. dokonywanie raz w semestrze kontroli dokumentów finansowych,

 2. dokonywanie raz w semestrze kontroli stanu gotówki będącej w dyspozycji Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania Radzie Rodziców.

§ 11

 1. Rada Rodziców dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołów.

 2. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.

 3. Raz w roku, po zakończeniu kadencji, Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym składa ogółowi rodziców Przedszkola ustne sprawozdanie ze swojej działalności.

 4. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w Przedszkolu.

 5. Ustępująca Rada Rodziców przekazuje nowo wybranej Radzie Rodziców komplet dokumentów związanych z działalnością dotychczasowej Rady Rodziców.

§ 12

 1. Źródłem funduszy Rady są:

 1. dobrowolne darowizny rodziców,

 2. darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,

 3. inne, uchwalone przez Radę Rodziców.
 1. Fundusze, o których mowa w ust. 1, są zbierane z przeznaczeniem na wspieranie realizacji celów statutowych Przedszkola.

 2. Darowizny od rodziców zbierane są przez osobę upoważnioną przez Radę Rodziców.

 3. Wpłata darowizny jest dokumentowana poprzez wydanie pokwitowania wpłaty.

§ 13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz obej­mujący planowane przychody i wydatki.

 2. Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospoda­rowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny.

 3. Dyrektor, nauczyciele i rodzice mogą wnioskować do Rady o wydatkowanie pieniędzy na określony cel.

 4. W celu właściwego wydatkowania środków finansowych Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem Przedszkola.

 5. O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje Rada Rodziców na podstawie zatwierdzonego planu finansowego na dany rok szkolny.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, natomiast w pozostałych sprawach rozstrzyga Rada Rodziców w dro­dze uchwały.

 

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gdańsk 17.10.2012r.

 

Więcej

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców dzieci uczących się w gdańskich placówkach edukacyjnych

Szanowni Państwo

17 września rusza punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców dzieci uczących się w gdańskich placówkach edukacyjnych

Od października 2010 na zaproszenie prezydenta Pawła Adamowicza w ramach Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców cyklicznie spotykają się przedstawiciele tych społecznych organów placówek oświatowych. Najbardziej aktywni działacze tych gremiów w roku 2014 powołali Stowarzyszenie Forum Aktywnych Rodziców. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i aktywizacja rodziców w szkołach i przedszkolach. Stowarzyszenie podejmuje działania w celu upowszechniania świadomości w zakresie praw i obowiązków rodziców we współpracy z placówkami oświatowymi. Ma również na celu promowanie pozytywnych przykładów działalności rad rodziców. Wszystkie realizowane cele są zgodne ze statutem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wspierane jest przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Instytut Inicjatyw Pozarządowych.

 

We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego uruchomi punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym rodzice będą mogli uzyskać informacje na temat działalności rad rodziców, a także ich praw i obowiązków.

 

Od 17.09.2014 r. punkt informacyjno-konsultacyjny czynny będzie w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.

Więcej
 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl