Znaleziono poniżej Informacja dla Rodziców

Informacje dotyczące strajku

Szanowni Państwo
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informuję Państwa, że nasze przedszkole w dniu 8.04.2019 r. przystępuje do strajku. Na ten moment nie jestem w stanie określić Państwu jak długo akcja protestacyjna potrwa. Dlatego chcę Państwa prosić o zorganizowanie opieki dla dzieci od dnia 8.04.2019 r., gdyż zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nie będą mogły się odbyć. Jeśli sytuacja w tzw. między czasie ulegnie zmianie poinformuję o tym Państwa na stronie internetowej. Jeżeli  będą Państwo potrzebowali zaświadczenie do otrzymania zasiłku opiekuńczego z ZUS, proszę zgłaszać się do nauczycieli.
Z wyrazami szacunku
Beata Lichota
Dyrektor Przedszkola nr 23 w Gdańsku
Więcej

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 23 w Gdańsku

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 23 w Gdańsku

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedszkole nr 23 w Gdańsku, z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 346 49 49

– faksując na numer fax (58) 346 49 49

pisząc na adres: 80-538 Gdańsk, ul. Wolności 26

– mailując na adres e-mail: biuro@przedszkole23@gda.pl

Inspektorem danych osobowych jest Eliza Łuczkiewicz, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail : jodp23@wp.pl

Przedszkole nr 23 w Gdańsku przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przedszkole nr 23 w Gdańsku jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Przedszkole nr 23 w Gdańsku nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Przedszkola nr 23 w Gdańsku.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Przedszkolu nr 23 w Gdańsku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 23 w Gdańsku, z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 346 49 49

– faksując na numer fax (58) 346 49 49

– pisząc na adres: 80-538 Gdańsk, ul. Wolności 26

– mailując na adres e-mail:biuro@przedszkole23gda.pl

Inspektorem danych osobowych jest Eliza Łuczkiewicz, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail: jodp23@wp.p

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko.

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby, która wyraziła dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom.

Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 10 lat (zgodnie z 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane zawarte w złożonej aplikacji zostaną usunięte po upływie 3 miesięcy od daty publikacji wyniku naboru lub do czasu wycofania się ze zgody.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.

Obowiązek informacyjny wobec osoby składającej wniosek lub skargę

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 23 w Gdańsku, z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 346 49 49

– faksując na numer fax (58) 346 49 49

– pisząc na adres: 80-538 Gdańsk, ul. Wolności 26

– mailując na adres e-mail: biuro@przedszkole23gda.pl

Inspektorem danych osobowych jest Eliza Łuczkiewicz, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail : jodp23@wp.p

Celem przetwarzania jest wydanie dokumentów oraz realizacja wniosków lub odpowiedź na pismo/skargę.

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dane osobowe osoby składającej wniosek/skargę mogą być przekazywane do innych podmiotów administracji publicznej zgodnie z właściwością. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane wieczyście, z wyjątkiem spraw przekazanych innym podmiotom zgodnie z właściwością, które po okresie 5 lat będą niszczone.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony danych osobowych, bycia poinformowanym, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełne brzmienie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Więcej

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o lokalizacjach i godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gdańska w 2018 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro)
Śródmieście
poniedziałek-piątek 8.30-12.30
13.00-17.00
adwokaci,
radcy prawni

 

 

Stowarzyszenie Jasień ul. Zakopiańska 40
Siedlce
poniedziałek-piątek 8.30-12.30 radca prawny, aplikant radcowski

 

 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych u. Gościnna 10
Orunia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek-piątek
16.00-20.00
8.30-12.30
13.00-17.00
15.00-19.00
radca prawny,
mgr prawa, doradca podatkowy

 

 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych ul. Grunwaldzka 5 Wrzeszcz poniedziałek
wtorek
środa
czwartek-piątek
10.00-14.00
15.30-19.30
8.30-12.30
10.00-14.00
radca prawny, doradca podatkowy

 

 

Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS ul. Hoża 4
Siedlce
poniedziałek-wtorek
środa
czwartek-piątek
15.00-19.00
11.30-15.30
15.00-19.00

 

 

adwokat
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma ul. Północna 5
Brzeźno
poniedziałek
wtorek
środa-piątek
15.00-19.00
9.00-13.00
15.00-19.00

 

 

adwokat
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Kisielewskiego 12 Strzyża poniedziałek-wtorek
środa
czwartek
piątek
13.45-17.45
8.30-12.30
9.15-13.15
13.45-17.45

 

 

radca prawny
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Reduta Wyskok 2 Śródmieście poniedziałek-wtorek
środa
czwartek
piątek
9.00-13.00
13.15-17.15
14.00-18.00
9.00-13.00

 

 

radca prawny
Fundacja Teneo ul. Jagiellońska 11 Przymorze poniedziałek-wtorek
środa
czwartek
piątek
16.00-20.00
13.00-17.00
8.00-13.00
8.00-12.00

 

 

radca prawny,
mgr prawa, adwokat
Fundacja Teneo ul. Jaśkowa Dolina 105 Piecki – Migowo poniedziałek-wtorek
środa-czwartek
piątek
16.00-20.00
8.00-12.00
8.00-13.00

 

 

radca prawny,
mgr prawa, adwokat
Instytut Metropolitalny ul. Opata Rybińskiego 10 Oliwa poniedziałek
wtorek
środa
czwartek-piątek
9.00-13.00
14.00-18.00
8.00-12.00
10.00-14.00

 

 

radca prawny,
mgr prawa
Więcej

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 23

MISJA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy jak najlepsze warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka , kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania zdrowotne, ekologiczne, patriotyczne oraz buduje poczucie tożsamości regionalnej.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.

 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu umiejętności i wiadomości, a jego podstawową i najważniejszą formą działalności jest zabawa.

 3. Procesy zachodzące w przedszkolu mają na względzie wszechstronny rozwój jego wychowanków.

 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 5. Przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci i rodziców.

 6. Nauczyciele udoskonalają warsztat pracy korzystając z różnorodnych form kształcenia zawodowego.

 7. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 8. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową i przyjętą koncepcją rozwoju.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami zapewniającymi podmiotowe i indywidualne traktowanie dzieci:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadę aktywności,

 • zasadę indywidualizacji,

 • zasadę organizowania życia społecznego,

 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji w działaniach nauczycieli i rodziców).

PRIORYTETY NA LATA 2014- 2017

 1. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 3. Rozbudzanie w dzieciach zamiłowania do sztuki.
 4. Kształtowanie więzi z najbliższym środowiskiem i regionem.
 5. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych.
 6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 7. Lepsza organizacja pracy zespołowej.
 8. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy oraz tworzenia programów własnych i innowacji pedagogicznych.
 9. Modernizacja bazy dydaktycznej, lokalowej i modernizacja ogrodu przedszkolnego.

CELE GŁÓWNE:

 1. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
 • Zapoznawanie dzieci z zasadami zdrowego żywienia poprzez realizację ogólnopolskich oraz własnych programów prozdrowotnych.

 • Uwzględnianie indywidualnych diet w żywieniu dzieci.

 • Dbałość o kondycję fizyczną dzieci oraz prawidłowy wzrost poprzez częste organizowanie ćwiczeń gimnastycznych.

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych poprzez realizację programów ogólnopolskich związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach oraz współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Graniczną oraz Strażą Pożarną

 • Sukcesywna modernizacja placówki w celu polepszenia warunków lokalowych, modernizacja placu zabaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci.

 1. Kształtowanie więzi z najbliższym środowiskiem i regionem

 • Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej poprzez naukę hymnu przedszkola, zapoznanie ze sztandarem, nazwami grup przedszkolnych, wspólne świętowanie Dnia Przedszkolaka 20 września.

 • Kształtowanie poczucia przynależności dzieci do środowiska lokalnego poprzez współpracę z biblioteką, CSW Łaźnia 2, Kinoportem.

 • Budzenie zainteresowania historią i kulturą Gdańska.

 • Rozbudzanie zainteresowania morzem.

 • Poznawanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji morskich poprzez realizację innowacji autorstwa Anny Ilnickiej pt „Morskie tradycje Gdańska”.

 1. Uwzględnianie potrzeb dzieci

 • Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci poprzez: modyfikację realizowanych programów, indywidualizację wymagań oraz sposobów pracy.

 • Oferta zajęć organizowanych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Przedszkole pracuje w oparciu o system „EDUKACJA PRZEZ RUCH”- wspomagając w ten sposób rozwój fizyczny, społeczny oraz poznawczy dzieci.

 • Przedszkole organizuje zajęcia w języku angielskim.

 • Przedszkole pozwala na rozwój talentów dzieci poprzez zachęcanie ich do udziału w konkursach, obcowanie ze sztuką, oglądanie i wystawianie dziecięcych teatrzyków, udział w corocznej akcji „MALOWANIE NA PŁÓTNIE”.

 1. Uwzględnianie potrzeb rodziców

 • Zachęcanie rodziców do udziału w życiu przedszkola poprzez udział w zajęciach otwartych, adaptacyjnych, teatrzykach, corocznym festynie rodzinnym.

 • Zachęcanie rodziców do udziału w konsultacjach indywidualnych.

 • Organizowanie na terenie placówki spotkań z psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 • Organizowanie sytuacji, w których rodzice mogą wypowiedzieć się na temat pracy placówki, zapraszanie ich do współdecydowania w sprawach przedszkola.

 1. Uwzględnianie potrzeb środowiska lokalnego

 • Współpraca z placówkami oświatowymi w najbliższej okolicy.

 • Współpraca z CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA 2,

MOPR-em, Biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia, Kinoportem, Radą Dzielnicy.

 • Organizowanie na terenie przedszkola różnorodnych akcji charytatywnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE:

 • posiada:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

 • umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze swoich wiadomości,

 • umiejętność koncentracji przez dłuższy czas,

 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,

 • odpowiedni poziom samodzielności,

 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

 • podstawową wiedzę o duży środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym oraz o regionie w którym mieszka;

 • przestrzega:

 • praw innych ludzi,

 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

 • zasad kultury;

 • dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi,

 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,

 • symbole narodowe,

 • środowisko naturalne;

 • nie obawia się:

 • występować publicznie,

 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

 • wykazywać inicjatywy w działaniu,

 • prosić o radę lub pomoc.

Więcej

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 23 „Bursztynek”

 

 

Podstawa prawna: art. 53 i art. 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), statut Przedszkola Nr 23 w Gdańsku.

§ 1

Niniejszy regulamin Reguluje zasady funkcjonowania i działalności Rady Rodziców w Przedszkolu Nr 23 w Gdańsku, ul. Wolności 26, zwanej dalej Radą Rodziców.

 

§ 2

 1. Rada Rodziców jest wewnętrznym organem Przedszkola Nr 23 „Bursztynek” w Gdańsku, zwanego dalej Przedszkolem, o charakterze opiniodawczym i doradczym.

 2. Rada Rodziców w wykonywaniu swoich zadań współdziała z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami.

§ 3

 1. Rada Rodziców jest przedstawicielem wszystkich rodziców i opiekunów praw­nych dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną,

 2. aktywne działania na rzecz Przedszkola,

 3. reprezentowanie rodziców podopiecznych Przedszkola,

 4. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kom­petencji,

 5. wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Przedszkola.

§ 4

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy przedszkolnej.

 2. Co roku na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera: przewod­niczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków wybierana jest spośród członków Rad Grup.

 3. Pierwsze zebranie Rady w nowym roku szkolnym prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Rodziców.

§ 5

 1. Na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego w każdej grupie przedszkolnej rodzice wybierają trzech członków Rady Grupy w tym po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców.

 2. Przedstawiciele grup przedszkolnych do Rady Rodziców wybierani są w wyborach tajnych lub jawnych zwykłą większością głosów, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Przedstawicielem grupy do Rady Rodziców zostaje kandydat z największą liczbą głosów.

 3. Do Rady Grupy wybrani zostają dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

 4. W wyborach do Rady Rodziców jednego podopiecznego Przedszkola reprezentuje jeden rodzic.

 5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

§ 6

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje poprzez:

 1. złożenie pisemnej rezygnacji przez członka Rady Rodziców,

 2. odwołanie członka Rady Rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Rodziców.

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje, odpowiednio, z dniem rezygnacji lub z dniem głosowania.

 2. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce w trybie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Działalności Rady Rodziców Przedszkola.

 3. Do ustania członkostwa w Radzie Grupy przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 7

 1. Grupowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci grupy przedszkolnej wobec dyrektora i innych organów Przedszkola.

 2. Do zadań Rady Grupy należy w szczególności:

 1. aktywne uczestnictwo w życiu grupy przedszkolnej,

 2. wspieranie rodziców grupy,

 3. przygotowywanie opinii i wniosków,

 4. występowanie z wnioskami do Rady Rodziców.

 1. Pracami Rady Grupy kieruje jej przewodniczący.

 2. Zebrania Rady Grupy Rodziców organizowane są w miarę potrzeb z inicjatywy jednego z członków Rady Grupy.

§ 8

 1. Zebrania Rady Rodziców zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września w każdym roku szkolnym.

 2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej Rady Grupy lub dyrektora Przedszkola.

 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są pisemnie, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem zebrania.

 4. Nadzwyczajne zebranie Rady Rodziców może zostać zwołane na wniosek przewodniczącego Rady najpóźniej na dzień przed terminem.

 5. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.

 6. Uchwały Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

 7. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę Rodziców.

 8. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział, z głosem doradczym, dyrektor Przedszkola.

 9. Członkowie Rady Rodziców i Rad Grup wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 9

 1. Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy Ustawy o systemie oświaty i Ustawy Karta nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

 2. Rada Rodziców uchwala:

 1. regulamin swojej działalności,

 2. plan działania i plan finansowy Rady Rodziców,

 3. w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. program wychowawczy Przedszkola,

 2. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

 1. Rada Rodziców opiniuje:

 1. zestaw programów wychowania przedszkolnego,

 2. podjęcie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,

 3. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu,

 4. projekt planu finansowego Przedszkola składanego przez dyrektora Przedszkola,

 5. pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu za­wodowego,

 6. inne sprawy Przedszkola.

 1. Rada Rodziców wnioskuje:

 1. w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola,

 2. o dokonanie oceny pracy nauczyciela lub dyrektora Przedszkola.

§ 10

 1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady,

 2. reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz oraz wobec dyrektora,

 3. przedstawianie opinii i postulatów Rady dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 1. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:

 1. sporządzenie harmonogramu zebrań i spotkań Rady,

 2. nadzór nad terminowością prac komisji, prowadzenie protokołów, korespon­dencji i dokumentacji zebrań oraz ich właściwe przechowywanie.

 

 

 1. Do zadań skarbnika należy:

 1. nadzór nad działalnością finansową Rady Rodziców,

 2. ewidencjonowanie wpływów i wydatków z środków Rady Rodziców,

 3. czuwanie nad realizacją przyjętego planu finansowego oraz prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,

 4. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,

 5. bieżące informowanie członków Rady Rodziców o dokonanych operacjach finansowych ze środków Rady Rodziców.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. dokonywanie raz w semestrze kontroli dokumentów finansowych,

 2. dokonywanie raz w semestrze kontroli stanu gotówki będącej w dyspozycji Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania Radzie Rodziców.

§ 11

 1. Rada Rodziców dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołów.

 2. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.

 3. Raz w roku, po zakończeniu kadencji, Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym składa ogółowi rodziców Przedszkola ustne sprawozdanie ze swojej działalności.

 4. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w Przedszkolu.

 5. Ustępująca Rada Rodziców przekazuje nowo wybranej Radzie Rodziców komplet dokumentów związanych z działalnością dotychczasowej Rady Rodziców.

§ 12

 1. Źródłem funduszy Rady są:

 1. dobrowolne darowizny rodziców,

 2. darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,

 3. inne, uchwalone przez Radę Rodziców.
 1. Fundusze, o których mowa w ust. 1, są zbierane z przeznaczeniem na wspieranie realizacji celów statutowych Przedszkola.

 2. Darowizny od rodziców zbierane są przez osobę upoważnioną przez Radę Rodziców.

 3. Wpłata darowizny jest dokumentowana poprzez wydanie pokwitowania wpłaty.

§ 13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz obej­mujący planowane przychody i wydatki.

 2. Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospoda­rowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny.

 3. Dyrektor, nauczyciele i rodzice mogą wnioskować do Rady o wydatkowanie pieniędzy na określony cel.

 4. W celu właściwego wydatkowania środków finansowych Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem Przedszkola.

 5. O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje Rada Rodziców na podstawie zatwierdzonego planu finansowego na dany rok szkolny.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, natomiast w pozostałych sprawach rozstrzyga Rada Rodziców w dro­dze uchwały.

 

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gdańsk 17.10.2012r.

 

Więcej

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców dzieci uczących się w gdańskich placówkach edukacyjnych

Szanowni Państwo

17 września rusza punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców dzieci uczących się w gdańskich placówkach edukacyjnych

Od października 2010 na zaproszenie prezydenta Pawła Adamowicza w ramach Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców cyklicznie spotykają się przedstawiciele tych społecznych organów placówek oświatowych. Najbardziej aktywni działacze tych gremiów w roku 2014 powołali Stowarzyszenie Forum Aktywnych Rodziców. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i aktywizacja rodziców w szkołach i przedszkolach. Stowarzyszenie podejmuje działania w celu upowszechniania świadomości w zakresie praw i obowiązków rodziców we współpracy z placówkami oświatowymi. Ma również na celu promowanie pozytywnych przykładów działalności rad rodziców. Wszystkie realizowane cele są zgodne ze statutem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wspierane jest przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Instytut Inicjatyw Pozarządowych.

 

We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego uruchomi punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym rodzice będą mogli uzyskać informacje na temat działalności rad rodziców, a także ich praw i obowiązków.

 

Od 17.09.2014 r. punkt informacyjno-konsultacyjny czynny będzie w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.

Więcej
 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl