Znaleziono poniżej Zamierzenia Grupa II Foczki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC 2021

• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

• kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zajęć oraz w trakcie spożywania posiłków

• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• kształtowanie umiejętności autoprezentacji

• dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody  

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządko­wanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)

• kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w naj­bliższym otoczeniu

• wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

• budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacu­nek, uznanie

• rozwijanie mowy i myślenia

• posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych

• kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych

• kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjem­nych i nieprzyjemnych

• wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

• wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

• budowanie systemu wartości dziecka – odpowiedzialność, empatia, szacunek

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin

• rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze

• rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium • rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)

• wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody

• rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy

• wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontr¬akcie grupowym

• wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra¬żenia związane z kosmosem

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach rucho¬wych, inspirowanie do aktywności własnej

• rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)

• kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych

• wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

• kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy

• wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

Więcej

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej na luty 2021r.

Zamierzenia pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc luty 2021r.

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów

• rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)

• rozwijanie sprawności manualnej ,inwencji twórczej , kreatywności i wyobraźni artystycznej

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką i sztuką

• doskonalenie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji (gra aktorska – wchodzenie w rolę, wczuwanie się w odgrywaną postać, ćwiczenia z użyciem rekwizytu i bez)

• rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia

• wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspólnego muzykowania oraz działalności plastyczno-technicznej

• rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych (zawody związane z teatrem, tj. aktor, reżyser, pisarz, choreograf)

• budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości

• kształtowanie umiejętności autoprezentacji

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)

• poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych

• budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów)

• doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium

• poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy

• doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem

• kształtowanie pojęć matematycznych

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych

• kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

• rozwijanie kreatywności – inspirowanie do wymyślania i przestrzegania reguł gier matematycznych

Więcej

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grudzień 2020r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień 2020r.

Obszar fizyczny

– wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i                      muzycznych

– kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych

–  wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywanie ćwiczeń                    gimnastycznych

– rozwijanie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

– kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć                               własnych i innych ludzi

–  przełamywanie lęków związanych z wystąpieniem przed                                   publicznością

Obszar społeczny

– poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej

– kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych

– budowanie pozytywnych relacji w grupie

–  rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych                      wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

– kształtowanie umiejętności dbania o porządek

Obszar poznawczy

– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

– rozwijanie percepcji słuchowej

– rozwijanie mowy

– kształtowanie umiejętności matematycznych

– rozwijanie pamięci słuchowej

– rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

– poznawanie tradycji i symboli świątecznych

– rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach

Więcej

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na listopad.

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i
ćwiczeń ruchowych
• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
• wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
• wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
• usprawnianie percepcji wzrokowej kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć
• kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
• wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu
• budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do
rodziny
• rozwijanie orientacji przestrzennej
• doskonalenie umiejętności liczenia
• rozwijanie mowy i myślenia
• rozwijanie orientacji przestrzennej
• dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.:
kroków, stóp, łokci, klocków
• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
• rozwijanie twórczej wyobraźni
• wdrażanie do uważnego słuchania
• rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach
• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
• kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”
• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach
aktywności
Więcej

ZAMIERZENIA NA PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  NA PAŹDZIERNIK

 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 •  rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
 • rozwijanie umiejętności liczenia, określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni
 • doskonalenie umiejętności dbania o higienę
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia, budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych i uczuć u siebie i innych osób
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
 • uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
 • doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy
 • usprawnianie umiejętności przyczynowo skutkowych
 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
 • dostrzeganie i nazywanie swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
 • współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw
 • okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
 • wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
 •  odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych

rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie .

Więcej

ZAMIERZENIA NA WRZESIEŃ

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  NA WRZESIEŃ

 • Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby.
 • Zna swój znaczek w szatni i łazience.
 • Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Poznaje imiona dzieci w grupie.
 • Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.
 • Dzieli się zabawkami
 • Rozmawia z innymi dziećmi podczas swobodnej zabawy
 • Uczestniczy w zabawach integracyjnych
 • Samodzielnie wykonuję czynności samoobsługowe.
 • W skupieniu słucha utworów literackich.
 • Grupuje przedmioty i układa szeregi.
 • Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie
 • Poznaje i nazywa różne rodzaje budowli i określa ich przeznaczenie.
 • Klasyfikuje i przelicza elementy.
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Wie, że należy szanować przyrodę.
 • Ćwiczy samodzielność.
 • Maszeruje po obwodzie koła
 • Bawi się masami plastycznymi: plasteliną, ciastoliną itp.
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • Okazuje radość na widok rodziców/opiekunów.
 • Wie, że nie wolno oddalać się z sali.
 • Pokazuje i nazywa części swojego ciała.
 • Siada w siadzie skrzyżnym.
 • Potrafi czworakować.
 • Stara się utrzymać równowagę, chodząc po sznurku.
 • Bierze udział w rozmowie zainspirowanej treścią wysłuchanego utworu.
 • Wskazuje zabawki, którymi lubi się bawić.
 • Ogląda książki w kąciku czytelniczym.
 • Ustawia się w parze z innym dzieckiem.
 • Komunikuje się krótkimi zdaniami.
 • Śpiewa piosenkę wraz z nauczycielem.
 •  Powtarza wraz z nauczycielem krótką rymowankę.

Wykonuje ćwiczenia oddechowe i usprawniające aparat mowy.

Więcej
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl