ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA WRZESIEŃ

 • Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby.

 • Zna swój znaczek w szatni.

 • Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.

 • Poznaje imiona dzieci w grupie.

 • Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.

 • Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.

 • W skupieniu słucha utworów literackich.

 • Grupuje przedmioty.

 • Wskazuje i nazywa części ciała.

 • Odczytuje informacje w formie graficznej.

 • Poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu.

 • Ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami.

 • Rozróżnia i nazywa popularne owoce.

 • Poznaje owoce różnymi zmysłami.

 • Segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie.

 • Poznaje pojęcia: wysoki – niski.

 • Doskonali sprawność manualną.

 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl