Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik

-aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych

-wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

-wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabawy, podczas pracy przy stoliku, podczas posiłków)

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

-wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób

-kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

-doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach

-budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych

-wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)

-wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej

-doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby

-doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)

-rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie

-poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek

-rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji

-poznanie obrazu graficznego liczby „1”

-wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz)

-rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl