ZADANIA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NA STYCZEŃ

 

Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu, wymienianie pór roku, dni tygodnia i miesięcy

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku

Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil

Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych, wprowadzenie znaków >, < , =. 

Wprowadzenie liter y; B,b; Cc

Przygotowania do balu karnawałowego, robienie masek karnawałowych, wybieranie strojów, dekorowanie sali

Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy

Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny, przygotowanie uroczystości z okazji dnia Babci i Dziadka

Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji

Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania dialogu, wywiadu, rozmowy

Przygotowanie prezentów i uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl