Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – wrzesień 2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – wrzesień 2019r.

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie
 • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa
 • Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów
 • Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria
 • Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością
 • Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym
 • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia
 • Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu
 • Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych
 • Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków
 • Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń
 • Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi
 • Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych
 • Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami
 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl