Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na Luty

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na msc LUTY

• rozwijanie motoryki małej

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

• nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków

• poznanie różnych form tańca

• poznanie różnych rodzajów muzyki

• poznanie obrazu graficznego liczby 10

• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

• poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „R”, „r”

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów

• odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek

• odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów, wyjaśnianie ich znaczenia i przesłania

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw

• klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów

• wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód

• rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce

• budzenie zainteresowania czytelnictwem

• przeliczanie elementów zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej)

• ustalanie liczebności zbiorów

• wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia

• rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania emocji negatywnych w pozytywne

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

• ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl