ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA WRZESIEŃ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na Wrzesień

·       Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

·       wdrażanie do poprawnego i bezpiecznego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

·       wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabawy, podczas pracy przy stoliku, podczas posiłków)

·       kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

·       wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

·       wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

·       kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

·       doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach

·       budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych

·       wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)

·       kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem

·       wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

·       wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnych technik

·       kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

·       rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

·       kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

·       rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kształt, kolor)

·       rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl