KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 23

MISJA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy jak najlepsze warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka , kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania zdrowotne, ekologiczne, patriotyczne oraz buduje poczucie tożsamości regionalnej.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.

 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu umiejętności i wiadomości, a jego podstawową i najważniejszą formą działalności jest zabawa.

 3. Procesy zachodzące w przedszkolu mają na względzie wszechstronny rozwój jego wychowanków.

 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 5. Przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci i rodziców.

 6. Nauczyciele udoskonalają warsztat pracy korzystając z różnorodnych form kształcenia zawodowego.

 7. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 8. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową i przyjętą koncepcją rozwoju.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami zapewniającymi podmiotowe i indywidualne traktowanie dzieci:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadę aktywności,

 • zasadę indywidualizacji,

 • zasadę organizowania życia społecznego,

 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji w działaniach nauczycieli i rodziców).

PRIORYTETY NA LATA 2014- 2017

 1. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 3. Rozbudzanie w dzieciach zamiłowania do sztuki.
 4. Kształtowanie więzi z najbliższym środowiskiem i regionem.
 5. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych.
 6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 7. Lepsza organizacja pracy zespołowej.
 8. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy oraz tworzenia programów własnych i innowacji pedagogicznych.
 9. Modernizacja bazy dydaktycznej, lokalowej i modernizacja ogrodu przedszkolnego.

CELE GŁÓWNE:

 1. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
 • Zapoznawanie dzieci z zasadami zdrowego żywienia poprzez realizację ogólnopolskich oraz własnych programów prozdrowotnych.

 • Uwzględnianie indywidualnych diet w żywieniu dzieci.

 • Dbałość o kondycję fizyczną dzieci oraz prawidłowy wzrost poprzez częste organizowanie ćwiczeń gimnastycznych.

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych poprzez realizację programów ogólnopolskich związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach oraz współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Graniczną oraz Strażą Pożarną

 • Sukcesywna modernizacja placówki w celu polepszenia warunków lokalowych, modernizacja placu zabaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci.

 1. Kształtowanie więzi z najbliższym środowiskiem i regionem

 • Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej poprzez naukę hymnu przedszkola, zapoznanie ze sztandarem, nazwami grup przedszkolnych, wspólne świętowanie Dnia Przedszkolaka 20 września.

 • Kształtowanie poczucia przynależności dzieci do środowiska lokalnego poprzez współpracę z biblioteką, CSW Łaźnia 2, Kinoportem.

 • Budzenie zainteresowania historią i kulturą Gdańska.

 • Rozbudzanie zainteresowania morzem.

 • Poznawanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji morskich poprzez realizację innowacji autorstwa Anny Ilnickiej pt „Morskie tradycje Gdańska”.

 1. Uwzględnianie potrzeb dzieci

 • Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci poprzez: modyfikację realizowanych programów, indywidualizację wymagań oraz sposobów pracy.

 • Oferta zajęć organizowanych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Przedszkole pracuje w oparciu o system „EDUKACJA PRZEZ RUCH”- wspomagając w ten sposób rozwój fizyczny, społeczny oraz poznawczy dzieci.

 • Przedszkole organizuje zajęcia w języku angielskim.

 • Przedszkole pozwala na rozwój talentów dzieci poprzez zachęcanie ich do udziału w konkursach, obcowanie ze sztuką, oglądanie i wystawianie dziecięcych teatrzyków, udział w corocznej akcji „MALOWANIE NA PŁÓTNIE”.

 1. Uwzględnianie potrzeb rodziców

 • Zachęcanie rodziców do udziału w życiu przedszkola poprzez udział w zajęciach otwartych, adaptacyjnych, teatrzykach, corocznym festynie rodzinnym.

 • Zachęcanie rodziców do udziału w konsultacjach indywidualnych.

 • Organizowanie na terenie placówki spotkań z psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 • Organizowanie sytuacji, w których rodzice mogą wypowiedzieć się na temat pracy placówki, zapraszanie ich do współdecydowania w sprawach przedszkola.

 1. Uwzględnianie potrzeb środowiska lokalnego

 • Współpraca z placówkami oświatowymi w najbliższej okolicy.

 • Współpraca z CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA 2,

MOPR-em, Biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia, Kinoportem, Radą Dzielnicy.

 • Organizowanie na terenie przedszkola różnorodnych akcji charytatywnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE:

 • posiada:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

 • umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze swoich wiadomości,

 • umiejętność koncentracji przez dłuższy czas,

 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,

 • odpowiedni poziom samodzielności,

 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

 • podstawową wiedzę o duży środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym oraz o regionie w którym mieszka;

 • przestrzega:

 • praw innych ludzi,

 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

 • zasad kultury;

 • dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi,

 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,

 • symbole narodowe,

 • środowisko naturalne;

 • nie obawia się:

 • występować publicznie,

 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

 • wykazywać inicjatywy w działaniu,

 • prosić o radę lub pomoc.

 • Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  biuro@przedszkole23gda.pl