OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 Gdańsk, dn…………………………………….

Nazwisko i imię̨ matki/ opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………..

Nazwisko i imię̨ ojca /opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

do odbioru mojego dziecka ……………………………………………………………. grupa………………………………..

z Przedszkola nr 23 „ Bursztynek” w Gdańsku ul. Wolności 26, w roku szkolnym 2019/2020 upoważniam/my następujące osoby:

 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Stopień pokrewieństwa Dane identyfikujące osobę upoważnioną – PESEL
1.  

 

   
2.  

 

   
3.  

 

   
4.  

 

   

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie, i wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznała się z klauzulą informacyjną dla osób upoważnionych do odbioru dziecka, udostępnionej przez Przedszkole Nr 23 „ Bursztynek” w Gdańsku na stronie www.przedszkole23gda.pl oraz na tablicach informacyjnych przy wejściu do Przedszkolu.

Gdańsk, dnia ……………………………..

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

……………………………………………………………… ………………………………………………………………….

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z Przedszkola Nr 23 „ Bursztynek” w Gdańsku i jednocześnie  zapoznałem/łam się
z klauzulą informacyjną dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola zamieszczonej na stronie   www.przedszkole23gda.pl bądź na tablicach informacyjnych w siedzibie przedszkola.

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl