KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
Z  PRZEDSZKOLA NR23 „ BURSZTYNEK „W GDAŃSKU

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole Nr 23 „ Bursztynek” w Gdańsku.
 2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Przedszkola Nr 23 „ Bursztynek”, pani Beata Lichota, kontakt : b.lichota@p23.edu.gdansk.pl
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodp23@wp.pl
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Stanowi to warunek umożliwiający odbiór dziecka z przedszkola.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2019/2020 a następnie trwale niszczone.
 7. Przysługuje Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofniecie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola.
 8. Cofnięcie zgody może mieć́ następującą̨ formę̨: Cofam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole Nr 23 „ Bursztynek  w Gdańsku, udzieloną w dniu ……
  w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. (Podpis osoby, której dane dotyczą̨).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 10. Każda osoba, której dane dotyczą̨ ma prawo wnieść́ skargę̨ do organu nadzorczego
  w zgodności z art. 77 RODO, jeśli uważa, że jej dane są przetwarzane w sposób naruszający w/w prawa.
 11. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich bądź do organizacji międzynarodowych.

…………………………………………………………………….. data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę̨

 

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr7

  Przedszkole Nr 23,
  ul.Wolności 26
  80-538 Gdańsk

 • NIP 583-21-27-009
  tel./fax 583464949
  sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl