AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA ” Zdrowy brzuszek mam-o odporność dbam”

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PROGRAM NR XXIII

Dzie­ci dowiedziały się w ja­ki spo­sób mo­gą dbać o swo­je zdro­wie, co po­wo­du­je, że cho­ru­ją, jak się przed tym ustrzec i jak w na­tu­ral­ny spo­sób wzmoc­nić od­por­ność. Ostat­ni blok te­ma­tycz­ny po­świę­co­ny był po­waż­ne­mu pro­ble­mo­wi oty­ło­ści. Dzie­ci zy­ska­ły wie­dzę o tym, co sprzy­ja nadwa­dze i oty­ło­ści, a tak­że co po­win­ny ro­bić by te­mu prze­ciw­dzia­łać.

Uzu­peł­nie­niem tej wie­dzy były za­bawy, gry, wier­szy­ki i plansze do ko­lo­ro­wa­nia, dzię­ki któ­rym przed­szko­la­ki ła­twiej za­pa­mię­ta­ły nie­zbęd­ne dla nich wia­do­mo­ści.

Wszyst­kim za­ję­ciom to­wa­rzy­szyli bo­ha­te­ro­wie ba­jek, czy­li Zwie­rząt­ka ze Zdro­we­go Za­kąt­ka – Wie­przuś, Rap­tuś, Ociu­pin­ka i cio­cia Ró­ża.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    biuro@przedszkole23gda.pl