ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MAJ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc maj :

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;

Dbanie o zmysły posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;

Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;

Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;

Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych miłość.

Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

  • Przedszkole Nr 23,
    ul.Wolności 26
    80-538 Gdańsk

  • NIP 583-21-27-009
    tel./fax 583464949
    sekretariat@p23.edu.gdansk.pl